ارتباط با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

منطقه لرستان

 

 

نشانی: خرم آباد - میدان 22 بهمن - ابتدای کوی جهادگران

دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی-معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

 تلفن: 33214733-066، 33217475-066

 

 

مدیر مسئوول: دکتر سیدعلی نادر دهقانی الوار

سردبیر: ابراهیم شریفی